Araştırma

Van Depremi Sonrasında Bölgede Görülen Dermatolojik Hastalıklar

10.15624.dermatoz14053a1

  • Faruk Altun
  • Serap Güneş Bilgili
  • Ayşe Serap Karadağ
  • Ömer Çalka

Dermatoz 2014;5(3):0-0

Amaç:

Van’da meydana gelen deprem sonrası polikliniğimize başvuran hastaların dermatolojik şikayetleri ve deri hastalıklarının deprem ile olan ilişkisinin değerlendirilmesi, deprem sonrası görülen olumsuz yaşam koşulları ve stresin deri hastalıklarının ortaya çıkışına etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya deprem sonrası deri ve zührevi hastalıkları polikliniğine başvuran 1122 hasta alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, dermatolojik muayene, tanı ve tedavileri, mesleği, eğitim durumu, yerleşim yeri, deprem anında bulunduğu yer, depremden sonra kaldığı yer, maddi ve sağlık kaybı, depremden önce ve depremden sonra psikiyatrik tedavi alma durumları kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların 566’sı (%50.4) kadın, 556’sı (%49.6) erkekti. En sık görülen ilk beş hastalık; ekzemalar (%20.1), fungal infeksiyonlar (%14.0), akneiform dermatozlar (%12.1), viral hastalıklar (%7.1) ve saç hastalıkları (%7.0) şeklinde idi. Kadınlarda akneiform dermatozlar ve saç hastalıkları erkeklere göre istatistiksel anlamlı olarak daha sık görülürken fungal hastalıklar erkeklerde istatistiksel anlamlı olarak daha sık görüldü.

Sonuç:

Deprem sonrasında ekzemalar, fungal hastalıklar, akneiform dermatozlar, viral hastalıklar en sık görülen hastalıklardı. Bu deri hastalıklarının erken medikal tedavi ile önlenebileceğini, yaşam kalitesinin arttırılabileceğini, dermatozların kronikleşmesinin engellenebileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Deprem, deri hastalıkları, doğal afet