Araştırma

Sigara ve Obezitenin Psoriasis Üzerindeki Etkisi

  • Hatice Şafak KÖLÜKFAKI ŞAHİN
  • Refika Ferda ARTÜZ
  • Başak YALÇIN
  • Nuran ALLI
  • Güneş GÜR

Dermatoz 2013;4(4):123-126

Amaç:

Psoriasis etyopatogenezi henüz kesin olarak aydınlatılamamış immünoinflamatuar bir deri hastalığıdır. Etyopatogenezde suçlanan faktörler arasında sigara ve obezite de yer almaktadır. Bu çalışmada psoriasisin sigara kullanımı ve obezite ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem:

Çalışmamıza, Temmuz 2007- Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Dermatoloji polikliniğine başvuran 18 yaş ve üzeri 155 psoriasisli hasta ve 167 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubu alındı. Hasta ve kontrol grubunda; yaş, vücut kitle indeksi (Body Mass Index-BMI) ve sigara içme alışkanlığı, hasta grubunda ise ek olarak hastalık süresi, aile öyküsü ve psoriasis alan ve şiddet indeksi (PAŞİ) kaydedilerek veri analiz çalışması yapıldı.

Bulgular:

Psoriasisli hastalar ve kontrol grubu karşılaştırıldığında, BMI değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Psoriasisli hastalar ve kontrol grubundaki olguların sigara içme öyküleri arasındaki ilişkiye bakıldığında ise anlamlı bir fark olduğu tespit edildi. Sigara içmiş olmanın PAŞİ’yi arttırdığı görüldü. Sigara içmeyenlere göre, içmiş bırakmış ve içen gruplarda hastalık riskinin arttığı saptandı.

Sonuç:

Sigara öyküsü ile psoriasis arasında anlamlı bir ilişki tespit edilirken, obezite ile anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, obezite, sigara