Derleme

Psoriasisin Etyopatogenezi

10.15624.dermatoz15061d2

  • Gülbahar Saraç
  • Yelda Kapıcıoğlu

Dermatoz 2015;6(1):0-0

Psoriasis derinin sık görülen, kronik, remisyon ve nükslerle seyreden inflamatuar ve proliferatif bir hastalığıdır. Psoriasis dünya nüfusunun %2-4’ünü etkileyen kronik inflamatuar bir hastalıktır. Hastalığın oluşumunda kalıtsal bir yatkınlık olduğu ve yaşam süresi içinde herhangi bir zamanda travma, infeksiyon, ilaç, stres gibi tetikleyici faktörlerle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Patogenezi ise, üzerinde en çok çalışılan hastalıklardan biri olmasına rağmen henüz tam açıklık kazanmamıştır. Her ne kadar son 25 yılda hastalığın T-lenfosit aracılı bir hastalık olduğu görüşü ağırlık kazanmışsa da günümüzdeki kanaat, psoriasisin tek bir hücre grubu tarafından yönetilen bir hastalık olmadığıdır. Hastalığın, T-lenfositler, dentritik hücreler, makrofajlar, mast hücreleri, nötrofiller ve keratinositler arasındaki karmaşık ilişkiler sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Etyopatogenezi net olarak bilinmeyen bu hastalığın küratif bir tedavisi de henüz bulunamamıştır. Bu makalede psoriasisin genetiği, etyolojisi ve patogenezi, yeniden gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, etyopatogenez