Diğer

PsiÇocukluk Çağı Alopesi Areatalı Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

  • Serap Güneş BİLGİLİ
  • Ayşe Serap KARADAĞ
  • Serhar Özdemir
  • Ömer ÇALKA

Dermatoz 2012;3(4):127-131

Amaç:

Alopesi areata etyolojisi bilinmeyen, sikatrissiz saç kaybı ile karakterize, inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Bu çalışmada alopesi areatalı çocuk hastaların klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Dermatoloji polikliniğine Haziran 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında başvuran 71 alopesi areatalı çocuk hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Yaş aralığı 3-16 yaş olan hastaların 38’i erkek (%53.5), 33’ü kız (%46.5) idi. Yaş ortalamaları 10.41±4.35 idi. Hastaların 60’ı alopesi areata (%84.5), 6’sı alopesi totalis (%8.5), 5’i alopesi universalisti (%7). Lezyonların yaygınlığı değerlendirildiğinde %25’den az tutulum olan hasta sayısı 28 (%39.4), %25-50 arası tutulum olan olgu sayısı 22 (%31), %50’nin üzerinde tutulum olan hasta sayısı 21 (%29.6) olarak saptandı. Hastaların 25’inde (%35.2) lezyonların stres sonrası ortaya çıktığı öğrenildi. Tedavide yerel steroidler en sık tercih edilen tedavi seçeneğiydi (%25.4, n=18).

Sonuç:

Alopesi areata emosyonel stres ve otoimmün hastalıkların eşlik ettiği sikatrissiz saç kaybı ile karakterize bir hastalıktır. En sık klinik formu yama tarzı alopesi areatadır. Hastalığın süresi arttıkça tedaviye dirençli yaygın tutulumlu formlar daha sık görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, çocukluk çağı