Araştırma

Kronik Pruritusda D Vitamini Eksikliği

10.15624.dermatoz16073a1

  • Havva Yıldız Seçkin
  • İlknur Bütün
  • Yalçın Baş
  • Zennure Takçı

Dermatoz 2016;7(3):0-0

Amaç:

Kaşıntı toplumda oldukça sık rastlanılan ve altında farklı etyolojilerin bulunduğu bir deri semptomudur. Yaş arttıkça sıklığı artmaktadır. Birçok deri hastalığına eşlik eden bir semptom olarak görülebilmekle birlikte birtakım sistemik hastalıkların seyrinde, psikojenik ve immünolojik nedenlerle de ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı oldukça sık görülen dermatolojik bir problem olan kronik pruritusun D vitamini eksikliği ile olası ilişkisini araştırmaktır.

Gereçler ve Yöntem:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Kliniği’ne Aralık 2014-Mart 2015 tarihleri arasında başvuran kronik pruritus tanısı alan 34 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Vitamin D seviyelerini karşılaştırmak için yaş ve cinsiyetözellikleri benzer olan 34 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi ve vitamin D seviyelerine eş zamanlı bakıldı.

Bulgular:

Çalışma grubu 21 kadın ve 13 erkek olmak üzere yaş ortalaması 65,14±13,6 idi. Kontrol grubu da 21 kadın ve 13 erkek olup yaş ortalaması 66,08±6,3idi. Hasta ve kontrol grubu D vitamin düzeyleri karşılaştırıldığında hasta grupta D vitamin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düşük tespit edildi (p=0,00).

Sonuç:

Bu çalışmada kronik pruritus hastalarında D vitamin düzeyi düşük olarak saptanmıştır. Bu sonuç kronik pruritus etyolojisinde D vitamini eksikliğinin rolü olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, kronik pruritus