Olgu Sunumu

Konvansiyonel Tedavilere Dirençli, Ülseratif Kolitle İlintili, İnfliksimaba Hızlı Yanıt Veren Bir Piyoderma Gangrenozum Olgusu

  • Zekayi KUTLUBAY
  • Tuba ZARA
  • Burhan ENGİN
  • Yalçın TÜZÜN

Dermatoz 2012;3(4):140-143

Piyoderma gangrenozum nadir görülen, etyolojisi bilinmeyen, dermiste nötrofilik infiltrasyonla ve doku destrüksiyonu ile karakterize infeksiyöz olmayan nötrofilik bir dermatozdur. Piyoderma gangrenozumun patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır ancak patogenezinde nötrofil kemotaksisi veya reaktivitesinde bozulmanın, anormal immün reaktivitenin ve akut inflamasyonun erken döneminde polimorfonükleer hücrelerden salınan ve güçlü bir proinflamatuar sitokin olan TNF-α’nın rolü olduğu düşünülmektedir. Piyoderma gangrenozumun sistemik tedavisinin temelini immünosupresyon oluşturur. Bu amaçla oral kortikosteroidler, siklosporin, azatiyoprin, metotreksat, siklofosfamid, talidomid, mikofenolat mofetil ve klorambusil gibi bazı immünomodülatör ajanlar kullanılmaktadır. Hastaya günlük 80 mg metilprednizolon (yaklaşık 7 aylık sürede 12 mg’a kademeli olarak inildi), bir ay günlük 100 mg dapson, bir ay siklosporin ve beş ay günlük 150 mg azatiyoprin uygulandı. Olgumuza infliksimab tedavisini 5 mg/kg (400 mg) şeklinde 0, 2. ve 6. haftalarda uyguladık. 3x4 cm boyutlarında olan ülsere lezyon ikinci dozdan sonra tamamen iyileşti. Sunduğumuz olgu, konvansiyonel tedavilere dirençli piyoderma gangrenozumda infliksimab kullanımının etkili ve güvenli alternatif bir tedavi olabileceğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: İnfliksimab, piyoderma gangrenozum, ülseratif kolit