Olgu Sunumu

Bir Keratozis Likenoides Kronika Olgusu

  • Mutlu ÇAYIRLI
  • Yılmaz TURAN
  • Erol KOÇ

Dermatoz 2012;3(2):55-57

Keratozis likenoides kronika ya da Nekam hastalığı etyolojisi bilinmeyen ve sistemik bulgusu olmayan, lineer paternde dizilim gösteren likenoid ve hiperkeratotik papüllerle karakterize, nadir izlenen bir keratinizasyon bozukluğudur. Hastalığın kronik ve ilerleyici bir seyri olup hemen tüm yerel tedavilere ve sistemik tedavi rejimlerinin çoğuna zayıf yanıt vermesi ile karakterizedir. Literatürde günümüze kadar yaklaşık 70 olgu bildirilmiştir. Burada klinik ve histopatolojik bulgularla Nekam hastalığı tanısı koyduğumuz 21 yaşındaki bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Keratozis likenoides kronika, Nekam hastalığı, keratinizasyon bozukluğu