Olgu Sunumu

Infliksimab ile Tedavi Edilen Steroid ve Immünsüpresanlara Dirençli Bir Idiyopatik Piyoderma Gangrenozum Olgusu

  • Özer ARICAN
  • Neşe ÖNVER
  • Ömer YALÇIN

Dermatoz 2010;1(4):0-0

Piyoderma gangrenozum (PG), ağrılı, nekrotik zemini ve inflamatuvar sınırı olan ülseratif lezyonla karakterize nadir görülen bir dermatozdur. En sık olarak alt ekstremite veya gövde yerleşimlidir. Hastaların %50’sine çoğunlukla ülseratif kolit, Crohn hastalığı, artrit, monoklonal gammopati ve lenfoproliferatif hastalıklar eşlik edebilmektedir. Hem etyolojisi hem de patogenezi çok az anlaşılabilmiştir. Hastalığın etkili ve özgün bir tedavisi bulunmamaktadır. Hastalığın nadir görülmesi nedeniyle PG’un tedavisi ile ilişkili olarak literatürde birkaç tane kontrollü çalışma vardır. Steroidlerle topikal tedavi hafif formlarında denenebilirken ileri formlarında sistemik steroid ve/veya siklosporin A ilk seçeneklerdir. İnfliksimab TNF-alfa inhibisyonu yapan şimerik monoklonal bir antikordur. Biz çeşitli topikal ajanlara ve sistemik steroid, siklosporin ve metotreksat tedavilerine dirençli iken hızlı ve başarılı bir şekilde intravenöz infliksimab tedavisine yanıt veren 31 yaşındaki idiyopatik PG’lu bir erkek hastayı burada sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Piyoderma Gangrenozum, İnfliksimab, Tedaviye Dirençli