Araştırma

Anogenital Sigillerde HPV Tip Tayini ve Nüks ile Ilikisinin Arastırılması

  • Server SERDAROĞLU
  • Meltem AKKURT
  • Mert KUŞKUCU
  • Kenan MİDİLLİ
  • Nilgün BAHÇETEPE
  • Gülden YILMAZ

Dermatoz 2010;1(4):0-0

Amaç:

Genital bölgede HPV ile ilişkili lezyonlara yol açan HPV tiplerini ve bunların tedavi sonrası nükse olan etkisini belirlemek.

Yöntem ve Gereçler:

Anogenital siğil tanısı konan ve elektrokoterizasyon ile tedavi edilen 83 hastanın lezyonlarından doku örnekleri alınarak polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle viral genom araştırıldı ve HPV tip tayini yapıldı. Belirlenen tiplerin yaş, cinsiyet, klinik görünüm, cinsel partner sayısı ve nüks gibi faktörler ile olan ilişkisi araştırıldı.

Bulgular:

59 hastada HPV genomu saptandı (%71.1). Bunların 52’sinde (%88.1) HPV tip 6, 7’sinde (%11.9) HPV tip 11 saptandı. Hastalık süresi göz önüne alındığında HPV 11 saptanan olguların ortalama hastalık sürelerinin HPV 6 saptananlara göre anlamlı olarak daha uzun olduğu gözlendi (p<0.001). Cinsiyet, yaş, cinsel partner sayısı, klinik görünüm, nüks gibi faktörlerle karşılaştırıldığında HPV 6 ve 11 saptanan olgular arasında anlamlı fark gözlenmedi.

Sonuç:

Anogenital siğillerde en sık görülen HPV tipleri 6 ve 11’dir.

Anahtar Kelimeler: HPV, Anogenital Siğil